LearningWala Winter Camp 2021

LearningWala Winter Camp 2021

ઇકો ક્લ્બ દ્વારા આયોજિત 3 દિવસીય પ્રકૃતિ શિબિર

ટિમ ઇકો ક્લ્બ

1 થી 5 ધોરણના શિક્ષકો સાથે ત્રિદિવસીય ગોઠડી

ધોરણ 1 થી 5 ના બાળકો સાથે કરેલી શૈક્ષણિક મુલાકાતોનો અહેવાલ

Mihir Pathak

Project-Based Learning Facilitator & Drama in Education Enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store