ઇકો ક્લ્બ દ્વારા આયોજિત 3 દિવસીય પ્રકૃતિ શિબિર

(26th to 28th Oct 2021)

ટિમ ઇકો ક્લ્બ

વિડીયો ડોક્યુમેન્ટેશન :

ઇકો ક્લ્બ શિબિર માં પંખી પરિચય, વનસ્પતિ પરિચય, શિલ્પ અને સ્થાપત્યની સમજ, નિરીક્ષણ શક્તિ આ બધા માટે વર્કશીટ તૈયાર કરવામાં આવી હતી તેની લિંક